Palma, novembre de 2022

Honorable consellera de Salut i Consum:

Els sota signants, en representació de les organitzacions col·legiaIs, sindicals i
científiques de metges/ses d’Atenció Primària de les Illes Balears, volem fer-li
arribar la nostra gran preocupació davant l’alarmant situació que pateix aquest
nivell assistencial a la nostra comunitat. Això produeix directament malestar
físic i emocional entre tots els professionals que treballen a Atenció primària de
manera progressiva i creixent.


La manca de professionals i de pressupost just, necessari i suficient per a
Atenció Primària,fet sa greujats per la pandèmia,fa que en aquests moments les
plantilles de professionals estiguin fent feia en condicions inadequades que
posen en compromís la seguretat dels pacients i provoquen un intens
desgasten els treballadors amb un alt grau de desànim i esgotament. Tot plegat
ha esdevingut en una situació insostenible, que minva i posa en perill la qualitat
assistencia la ciutadania a l’hora que repercuteixen la salut dels professionals
de Atenció Primària.


Els representants dels professionals de l’Atenció Primària de les Illes Balears
demanem actuacion surgent si immediat esper tal de revertir a quest greu
panorama, ja que volem desenvolupar una tasca assistencial on la qualitat
tingui prioritat damunt la quantitat.


En concret, les organitzacions sota signants demanem:

Visibilitat la nostra labor, tant a la resta de professionals de la salut
com a la població en general.


• Incrementar la dotació pressupostària d’Atenció Primària de manera
justa i progressiva, per tal de fer possible obtenir els resultats en salut
que la població es mereix.

• Adequació del nombre de targetes sanitàries assignades a cada metge
de família a la mitjana nacional (<1.500 TSI) i tenint en conta no sols el
número de TSI, si no també les característiques de cada plantilla ila
complexitat de la població a la quedonaservei. Adequació dels
contingents de pediatria, segons estableix el BOE, en 1000 TSI/pediatre i
equiparació dels Equips de Pediatria a la proporció1:
1(Pediatre/Infermera).


• Agendes tancades amb un màxim de 25 consultes (i un mínim de 10
minuts per pacient) per jornada amb la possibilitat de autogestionar-les
per cada professional i/o centre de salut seguint unes normes bàsiques
omínimes. La resta de consultes, no demorables, seran ateses per altres
dispositius assistencials creats amb aquest objectiu,dintre o fora del
mateix centre de salut.


Reestructuració horària dels centres de salut, adequant la manca de
recursos humans que existeix al moment actual. Es proposa apertura
dels centres de salut de 8:00 a 17:00 hores i centralització de la
assistència a partir de aquesta hora, així com les 24 hores dels caps de
setmanes i dies festius als dispositius que ja existeixen per aquesta
atenció, dotant-los dels professionals necessaris per fer-ho de forma
correcta i segura. Així com les 24 hores de dissabtes, diumenges y
festius(PAC, SUAP y PAC mòbil). Considerar la reestructuració de
l’assistència pediàtrica en Atenció Primària amb l’agrupació física
i/ofuncional dels Equips de Pediatria.


Planificació de les agendes, per a que es puguin fer totes les
activitats que ofereix la cartera de serveis d’Atenció Primària dintre
del horari laboral,de manera planificada i programada. Que deixi de ser
una activitat “voluntària”, “afegida” “i fora del nostra horari laboral”,
apel·lanta la responsabilitat profession a li el deure com a sanitaris
(formació, docència, investigació, cirurgia menor, ecografia, atenció
domiciliaria, activitats comunitàries…), sense oblidar les necessitats
pròpies i particulars de l’assistència a l’edat pediàtrica que han d’estar
incloses en les agendes de forma estructurada: visites del PSIA, EPS,
Grups de pares, Coordinació amb Centres Educatius, Programes Alerta
Escolari CoorEduca Salut.


• Desburocratització efectiva, per tal d’evitar que els metges/ses
d’Atenció Primària hagin de realitzar feines administratives que no són
de la seva competència. Impulsar que cada membre dels equips
d’Atenció Primària desenvolupi al màxim les seves tasques i, així,la seva
professió.


• Garantir la substitució de l’absència motivada per dies de
permís,vacances, reduccions de jornada o lliurança de guàrdia,per evitar
que els dret i deures del metges/ses suposin una sobrecarrega per als
companys. En cas que això no fos factible, establir una compensació
econòmica pel sobreesforç ocasionat per la cobertura d’aquestes
absències no substituïdes que s’apIiqui de manera immediata, tant per a
MFyC com a Pediatres, i des del primer dia que es realitzi la cobertura del
descobert (actualment la normativa recull això només si l’absència és de més
de 2 mesos).

• Garantir la transparéncia i el dret a la informació dels pacients, amb la

renovació dels rètols professionals de tots els professionals dels
centres de salut
, per a oferira la població una informació sobre el
profession al que aténen cada moment i en cada consulta.

Ens oferim per a treballar amb l’administració, primer en mesures concretes i
urgenfú per a posar en marxa ja i, després, per a realitzar un pla de
“revitalització” deI’ Pque compt i amb TOTS els professionals que estemen
l’assistència.

Dr. ICarles Recaseris, president del Col·legi Oficial de Metges.

Dra.Lucía Gorreto, presidenta del bamfic.

Dr.Fernando García Romanos, president de Semergen Illes Balears.

Dra. Alícia Navarro,presidenta de SEMG Illes BAlears
Dra. Marianna Mambié,president a d’Apa Pib

AV6A
urarcDr.Gorka
rte,delegatA.PSimebal.